Is Cianail an Rathad 's Mi Gabhail a' Chuain


Le Alasdair Mac Iain Bhain.
(From Transactions of the Gaelic Society of Inverness, Volume 10, 1881-83). Translation by Iain MacLeod, courtesy of Murdo Grant of Fortrose and Lewiston.

Tobair an Dualchais recording here, sung by Willie Matheson in 1961 who got the song from Peter Grant of Glen Urquhart

Is Cianail an Rathad 'S Mi Gabhail A' Chuain Dreary is The Ocean Road I Am Taking
Is cianail an rathad
'S mi gabhail a' chuain,
Sinn a' triall ri droch shide
Na h-Innseachan shuas -
Na croinn oirnn a' lubadh,
'S na siuil ga 'n toirt uainn,
An long air a lethtaobh
A' gleachd ris a' stuagh.
Dreary is the ocean road
I am taking,
As we sail in bad weather
Northwards past the Indies--
With the masts bending,
the sails being ripped away,
the ship leaning over on her side
and struggling against the billows
Diciadain a dh'fhalbh sinn,
'S bu ghailbheach an uair,
Cha deach sinn moran mhiltean
'Nuair shin e ruinn cruaidh;
'S gu'n chriochnaich pairt dhinn
'S an aite 'n robh 'n uair,
'S tha fios aig Rock Saile
Mar thearuinn sinn uaith!
On the Wednesday that we left,
a stormy time it was,
for we hadn't gone many miles
when the weather became very stormy;
and some of us died
in the place where we were,
and only The Rock of The Sea knows
how the ship managed to avoid it!
Seachd seachdainean dubhlach,
De dh-uine gle chruaidh,
Bha sinn ann an cùram,
Gun duil a bhi buan -
Sior phumpaigeadh buirn aisd
An cunntas nan uair,
'S cha bu luaith dol an diosg' dhi
Na lionadh i suas.
For seven weeks of tempestuous weather,
we had a very hard time,
we were in an anxious state,
not expecting to survive -
Continually pumping water out of her
hour after hour,
and no sooner had we pumped her dry
than she filled up again.
Tha onfhadh na tide
Toirt ciosnachaidh mhoir
As a' mharsanta dhileas
Nach diobair a seol;
Tha tuilleadh 's a giulan
Ag usbairt ri 'sroin,
'S i 'n cunnart a muchadh
Ma dhuineas an ceo.
The raging of the sea
requires a stupendous effort
from the faithful seaman
who will not abandon her sails;
there are heavier seas than she can take
raging against her bows,
and she will be in danger of foundering
if the mist closes in on her
Tha luchd air a h-uchd
A' toirt muirt air a bord,
Neart soirbheis o'n iar
A' toirt sniomh air a seol -
Muir dhu-ghorm eitidh
Ag eirigh ri 'sroin,
'S le buadhadh na sèide
'S tric eiginn tighinn oirnn.
The cargo aboard her
is putting her in danger,
the strength of the wind from the west
is twisting her sails -
A darkly blue tempestuous sea
is rising against her bows,
and the menacing power of the gale
is frequently putting us in extreme peril.
Tha gaoth 'us clach-mheallain
A' leantuinn ar cùrs,
Smuid mhor oirnn ag eirigh
Do na speuran gu dlùth;
'S e quadrant na greine
Tha toir leirsinn do 'n t-suil,
Co 'n rathad a theid sinn
Le lèideadh na stiuir.
Wind and hail
are following us on our course,
huge amounts of spray
are rising against us up to the heavens;
visibility is only a quarter
of what it should be,
to show in what direction
we should steer.
Stiuir thairis i, Adam,
Ma tha e do run;
Cum direach do chùrs
Ann an aird na cairt-iuil,*
'S ma ruigeas sinn sabhailt
An t-ait tha ar duil,
Gu 'n ol sinn deoch-slainte
Na dh' fhag sinn air chul.
Please carry on at helm, Adam,
if you are willing to do so;
keep a straight course
according to the compass,
and if we arrive safely
at the place which we hope to reach,
we shall drink to the heallth
of those we left behind.
* Or, Cum direach an talan air bharr na cairt-iuil.  
B'i sin an deoch-shlainte
Nach aicheadh'nn uair
Ged dh' fheumainn a paigheadh
A bharr air a luach -
Do ruma mhath laidir,
G'a sharr chur mu 'n cuairt,
Mar chuimhn' air na cairdean
Tha thamh 'san Taobh-Tuath.
That is a toast
that I would never refuse to honour
although I should have to pay
more than its value in liquor -
a toast in good strong rum,
being continually circulated,
to remember our friends
who live in the North.
Fhir a theid a dh-Alba
Tha m' earbsa ro mhor
Gu'n taghail thu 'n rathad
Thoir naigheachd na s' beo -
Thoir soraidh le durachd
Do dhuthaich lain Oig*
O dh' fhagas tu Rusgaich
Gu Lundaidh nam bo.
It is my great hope
that you, who are going to Scotland
will visit my friends
to give the news of those of us who are alive -
Give my greeting with good wishes
to lain Og's* country,
which stretches from Ruskich
to Lundie of the cattle.
* Iain Og. - Colonel John Grant of Glenmoriston,
who succeeded to the estate in December 1773,
and died in September 1801.
*Colonel John Grant of Glenmoriston (died September, 1801)